دانشگاه شيراز
کد کاربر
رمز
 

 

 

 امام حسین (ع):

به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است.

 

http://download.shirazu.ac.ir/Shared/Learning/Paperless_eLearning_1393.rar

 http://dl.eram.shirazu.ac.ir/root/Utility/eLearning/Paperless_eLearning_1393.rar 


 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.